2017 წლის 1 იავრიდან 29 დეკემბრის ჩათვლით მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურში სულ შემოვიდა 283 საჩივარი /განცხადება. აქედან  169  მომხმარებელს გაეწია სატელეფონო კონსულტაცია. ხოლო 114 არის წერილობითი საჩივარი/განცხადება.

ზემოაღნიშნული 283 საჩივრი/განცხადებიდან 267 დაკმაყოფილდა, (247  სრულად დაკმაყოფილდა, 20 ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა). 12 საჩივარი/განცხადებაზე საქმის წარმოება შეწყდა, ხოლო 4 -ზე მიმდინარეობს მუშაობა.