მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახური მიმდინარე წლის 31 მაისს სასწავლო უნივერსიტეტ “გეომედის” სტუდენტებსა და სხვა წარმომადგენლებს შეხვდა.

ელენე მიროტაძემ შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინა ინფორმაცია სამსახურის საქმიანობის შესახებ.

მომხმარებლებს გააცნო კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებები, კომპანიების ვალდებულებები, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესები და ვადები, აგრეთვე დარგში შემავალი სხვა საკითხები.