მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსხური განაგრძობს საინფორმაციო შეხვედრებს “იცნობდე შენს უფლებებს კომუნიკაციების სფეროსში”

მიმდნარე წლის 26 ნოემბერს შეხვედრა გაიმართა სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის“ , სსიპ „სპეციალური პენიტენციური სამსახურის“ და სსიპ „ მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრის“ თანამშრომლებთან.

გვანცა ჩხეიძემ შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინა ინფორმაცია სამსახურის საქმიანობის შესახებ. მომხმარებლებს გააცნო კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებები, კომპანიების ვალდებულებები, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესები და ვადები, აგრეთვე დარგში შემავალი სხვა საკითხები.