2021 წლის 1აპრილიდან 30 ივნისის ჩათვლით მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურში სულ შემოვიდა 158 საჩივარი/პრეტენზია. აქედან 106 არის წერილობითი საჩივარი, ხოლო 52 გაეწია სატელეფონო მომსახურება