2022 წლის 20 აპრილს კომუნიკაციების ომბუდსმენი ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლებს შეხვედა

გვანცა ჩხეიძემ, შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინა ინფორმაცია სამსახურის საქმიანობის შესახებ. მომხმარებლებს გააცნო კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებები, კომპანიების ვალდებულებები, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესები და ვადები, აგრეთვე დარგში შემავალ სხვა საკითხები.