განცხადებები

კომუნიკაციების ომბუდსმენი, როგორც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის გარანტი და ელექტრონული კომუნიკაციებისა და მაუწყებლობის სფეროში არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვა

https://bit.ly/3D9LgZi მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის ინსტიტუტის სამართლებრივი სტატუსი 2003 წლიდან იღებს დასაბამს. დამცველის უფლებამოსილების ვადა, დამცველის არჩევის, სამსახურის ფორმირების წესი, დანიშნულება და ფუნქციები პირველად განისაზღვრა საქართველოს კანონით „დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“. დღეის მდგომარეობით სამსახური ელექტრონული სატელეკომუნიკაციო სფეროს მომხმარებელთა უფლებების და კანონიერი ინტერესების დაცვის დამატებითი გარანტიების უზრუნველსაყოფად მოქმედებს „ეროვნული მარეგულირებელი

“ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდების წესებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ” რეგლამენტში განხორციელებული ცვლილებების მიმოხილვა მომხმარებელთა ინფორმაციული უზრუნველყოფის ვალდებულებისა და მომსახურების პიროებების ცვლილებების წესთა მიმართებაში

რეგლამენტში-განხორციელებული-ცვლილებების-მიმოხილვაჩამოტვირთვა

ინფორმაცია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზებული პირების მიერ ინტერნეტში ვებ-გვერდის შექმნისა და ფუნქციონირების ვალდებულების შესრულების მონიტორინგის თაობაზე

ვებგვერდების-მონიტორინგის-თაობაზე-ჩამოტვირთვა